Service

Lees meer over onze service hieronder!

Bezorgen

De kosten van het verzenden van uw bestelling bedragen € 4,95. De bezorging wordt veilig verzorgd door PostNL.

Bij iedere verzending ontvangt u via de mail een bevestiging met hierin de track&trace code,
zodat u ten alle tijden uw pakket kunt volgen.

FavouriteMusthaves streeft er naar om uw bestelling binnen 2 werkdagen te verwerken. Vervolgens zal uw bestelling binnen 1 á 2 werkdagen bij u thuis bezorgd worden.

Retourneren

U heeft 14 dagen om te beslissen of u tevreden bent met de artikelen.
U ontvangt uw geld terug, op voorwaarde dat de artikelen in goede conditie worden geretourneerd. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen zijn en dat alle labels en/ of etiketten nog aan of op het artikel zitten. Alle artikelen van Favourite Musthaves worden in goede orde verzonden.

Wegens hygiënische reden neemt Favourite Musthaves geen sieraden en badkleding retour.

Zo kunt u de artikelen retourneren:

Meld uw retour aan via het volgende e-mailadres:

Info@favouritemusthaves.nl

In al onze pakketten zit een retourbon met hieraan een voorgedrukt adreslabel waarmee u artikelen kunt terug sturen.
Vul de retourbon in, gebruik het voorgedrukte adreslabel wat zich aan de retourbon bevindt, plak het adreslabel op het pakket en geef het pakket met de artikelen die u wilt retourneren af op een postkantoor. U ontvangt bij het postkantoor een bevestiging dat u het pakket hebt afgeleverd. Hierop staat een track&trace code, waarmee u uw pakket kunt volgen.
Favourite Musthaves neemt niet de kosten voor het retour zenden voor haar rekening. Deze kosten dient u zelf te dragen.

Favourite Musthaves raadt u aan retourzendingen te verzekeren, omdat u wettelijk verplicht bent zorg te dragen voor de artikelen en omdat u verantwoordelijk wordt gehouden voor alle schade aan de artikelen totdat Favourite Musthaves deze retour heeft ontvangen.

Artikelen die worden teruggestuurd, worden zo snel mogelijk, maar altijd binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen terugbetaald. Mits deze in goede orde zijn ontvangen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Favourite Musthaves zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Favourite Musthaves worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van doorFavourite Musthavesingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Favourite Musthaves zijn vrijblijvend en Favourite Musthaves behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Favourite Musthaves. Favourite Musthaves is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Favourite Musthaves dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie indien het leveringen binnen Nederland betreft, en vooraf indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan via IDEAL.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Favourite Musthavesgerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Favourite Musthaves.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Favourite Musthaves opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Favourite Musthavesverschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Favourite Musthaves geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2Favourite Musthavesgarandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Favourite Musthaves daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Favourite Musthaves de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Favourite Musthaves te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd, niet vuil, niet gewassen, gewijzigd en niet gedragen is. Tevens dienen alle kaartjes en/of etiketten nog aan de kleding bevestigd te zijn. De retourkosten zijn voor de rekening van de afnemer. De retourzending geschiedt op verantwoordelijkheid van de afnemer. Favourite Musthaves kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de retourzending.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Favourite Musthaves producten aan de afnemer levert, is Favourite Musthaves nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Favourite Musthaves ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Favourite Musthaves na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Favourite Musthaves in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Favourite Musthaves dan wel tussen Favourite Musthaves en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en FavouriteMusthaves is Favourite Musthaves niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Favourite Musthaves .

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Favourite Musthaves in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Favourite Musthaves gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Favourite Musthaves kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Favourite Musthaves schriftelijk opgave doet van een adres, is Favourite Musthaves gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Favourite Musthaves schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Favourite Musthaves gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Favourite Musthaves deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Favourite Musthaves in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Favourite Musthaves vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4Favourite Musthaves is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Favourite Musthaves gevestigd in Wateringen

Kamer van Koophandel nummer: 65278542
BTW nummer : NL002212782B08

Privacy policy
Favourite Musthaves respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contact gegevens:
Favourite Musthaves
Komkommerstraat 24
2292 AC Wateringen
info@favouritemusthaves.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Favourite Musthaves verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens, indien nodig voor het verwerken van een retour

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@favouritemusthaves.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verweken

Favourite Musthaves verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief (het afmelden voor de nieuwsbrief is ten alle tijden mogelijk door op de “afmeld link” onderaan de mail te klikken )
– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij jou af te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om jou de mogelijk te bieden om een account aan te maken (het opheffen van een account is ten alle tijden mogelijk door jou afmelding te mailen naar info@favouritemusthaves.nl)
– Favourite Musthaves verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Favourite Musthaves bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van jouw persoonsgegevens: 7 jaar in verband met de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Favourite Musthaves verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Favourite Musthaves gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Favourite Musthaves en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@favouritemusthaves.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Favourite Musthaves wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jouw gegevens worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en aan het hangslotje in de adresbank (TLS voorheen SSL). Favourite Musthaves neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op  via info@favouritemusthaves.nl.

 

Betalen

 

Bij Favourite Musthaves kunt u veilig betalen met iDEAL via uw eigen vertrouwde internetbank.
Er zijn vanuit Favourite Musthaves geen extra kosten verbonden aan het betalen met iDEAL.

Over ons

Over Favourite Musthaves

Favourite Musthaves beschikt over een ruime modecollectie geïnspireerd op de laatste fashion & trends. Bij ons kunt u terecht voor al uw musthaves! Bij Favourite Musthaves kunt u onder andere shoppen voor mooie jurkjes, stoere jeans, te gekke accessoires en dat ene jasje waar u al zo lang naar op zoek was.

Wij streven er naar om iedere week onze collectie aan te vullen en uit te breiden. Zodat fashion girls geen enkele trend mislopen.

Mocht uw musthave niet meer voorradig zijn of heeft u een kledingstuk of accessoire waar u naar op zoek bent!? Neem dan gerust contact met ons op via ons mail adres info@favouritemusthaves.nl of via ons contact formulier via het kopje contact onderaan onze website.

Contact

Adres:
Joriene Vijverberg
Komkommerstraat 24
2292AC Wateringen

Kamer van Koophandel nummer: 65278542
BTW nummer : NL201975105B01

Emailadres: info@favouritemusthaves.nl

Voor het ophalen of retourneren van bestellingen op locatie, alleen op afspraak.

Mocht u een vraag hebben of is uw musthave niet voorradig? Neem dan contact met ons op via bovenstaand emailadres of via ons contactformulier.

U zult binnen 24 uur een reactie van Favourite Musthaves terug ontvangen.